Sunday, November 18, 2012

Sydney Opera House, Australia 澳洲悉尼歌劇院前合照

Sydney Opera House, Australia
澳洲悉尼歌劇院前合照

Royal Botanic Gardens, Sydney 合照於澳洲悉尼皇家植物園

Royal Botanic Gardens, Sydney
合照於澳洲悉尼皇家植物園